Algemene voorwaarden Bespirit

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Bespirit: Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Website: www.Bespirit.nl
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Bespirit een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Partij(en): Opdrachtgever en Bespirit, gezamenlijk of apart.
 • Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Bespirit overeengekomen werkzaamheden en te leveren Diensten en Producten.
 • Training: een training, consult, workshop, opleiding, lezing, wandeling of cursus, algemeen of persoonlijk opgesteld, welke direct na bestelling geleverd worden aan de opdrachtgever zonder looptijd.
 • Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door Opdrachtgever en Bespirit, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere Partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Uitvoerder: de Uitvoerder van een activiteit van Bespirit is de eigenaar of iemand in dienst van of ingehuurd door Bespirit om deze activiteit te begeleiden/uit te voeren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bespirit en een opdrachtgever betreffende 1-op-1’s, consulten, workshops, trainingen, wandelingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Bespirit en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Bespirit en opdrachtgever komt tot stand door:
 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Bespirit,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,
 • ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via info@Bespirit.nl

Artikel 4.1 Annulering GROEI-wandelingen

Annulering of herroeping door de opdrachtgever is niet mogelijk. Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats. De opdrachtgever kan de reservering wel overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van het deelnamebewijs of een verzoek doen om op een ander tijdstip deel te nemen.

Bespirit heeft het recht de GROEI-wandeling te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de opdrachtgever. Annulering door Bespirit kan onder meer gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, andere gevaren en (beperkte) beschikbaarheid van Uitvoerders. Bij annulering door Bespirit heeft de opdrachtgever de keuze om – een eventueel – voorstel om op een andere datum deel te nemen te accepteren of vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling(en) gedaan is.

Bespirit is niet aansprakelijk voor gevolgen van deelname aan de GROEI-wandelingen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor goed schoeisel en geschikte kleding en dienen zelf te zorgen voor drinken en eten voor onderweg.

Artikel 4.2 Annulering overige activiteiten Bespirit

De opdrachtgever kan de diensten schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Bespirit. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
 Datum annulering open inschrijving  Kosten voor deelnemer
 1 maand of meer voor het begin van de training / workshop / consult  geen kosten
 Minder dan 1 maand voor de training/ workshop / consult  50% van de cursuskosten
 Niet verschijnen/deelnemen aan de training / workshop / consult  100% van de cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Bespirit aanmelden. In geval de opdrachtgever of deelnemer niet aan de training/workshop/consult deelneemt, heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen (Artikel 6:230p BW).

Artikel 6. Annulering Bespirit

Bespirit kan de training/workshop/consult zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Bespirit heeft het recht prijzen van diensten gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte dan wel trainingsgeld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Bespirit overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/deelnemer.

Wanneer bij aanvang van de opdracht of training/workshop/consult niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de training/workshop/consult opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

Bespirit respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de training/workshop dan wel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Bespirit op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Bespirit.

Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 10. Overige bepalingen

 • De training/workshop/consult dan wel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van Bespirit. De informatie die deze training/workshop/consult bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door Bespirit naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Bespirit uit te voeren Diensten.
 • Bespirit bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Bespirit voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Bespirit aangeboden Diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Bespirit staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de Website op bepaalde onderdelen geven. Bespirit zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de Website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Bespirit jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel onze Producten en Diensten met de uiterste zorg zijn samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Bespirit is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de Website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.
 • Voor weergegeven of nog te plaatsen Youtube video’s gelden de voorwaarden van Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 2-9-2023.